Przedłużenie zamknięcia przedszkoli do 18.04.2021

Szanowni Rodzice!
W związku z przedłużeniem do dnia 18.04.2021 r. obostrzeń związanych z zagrożeniem COVID-19 przedszkole nadal nie może normalnie funkcjonować.

W okresie 29.03 – 09.04.2021 r. przedszkole nie pracowało.

Od dnia 12.04.2021 r. placówka będzie czynna w normalnych godzinach dla rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Opieka dla tych dzieci będzie zorganizowania na wniosek rodziców –

wzór wniosku poniżej – wiadomość z wzorem wniosku prześlę również na adres e-mail każdego z rodziców.

Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego wniosku na adres : ela1964krause@gmail.com

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 698 21 18 21.

Rodziców pozostałych dzieci prosimy o zgłoszenie nieobecności dzieci do dnia 18.04.2021 poprzez aplikację INSO. Dla tych dzieci nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wniosek o zorganizowanie zajęć

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Krause