STATUT

Statut Przedszkola Niepublicznego

Przedszkole pod Lipami”

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Przedszkole pod Lipami”

 1. Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Osobą prowadzącą (organem prowadzącym) przedszkole jest mgr Elżbieta Krause, zamieszkała: 86-260 Unisław, ul. Osiedlowa 27.

 1. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 86-260 Unisław, ul. Lipowa 12.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

 2. Niniejszego statutu.

§ 3

Przedszkole używa pieczęci o treści:

Przedszkole Niepubliczne

Pod Lipami”

ul. Lipowa 12

86-260 Unisław

NIP 875-110-00-60

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z

aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy

programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej

edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń

w sposób zrozumiały dla innych,

9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, oraz sztuki

plastyczne,

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

12) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

3. Zadaniem przedszkola jest:

1) zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa,

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki

i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej,

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dzieci,

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie

dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi

przedszkola,

6) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych

przez przedszkole.

7) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:

a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, łagodzeniu

trudności i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu

i rozwoju,

c) prowadzenie i dokumentowanie obserwację pedagogiczną dziecka w celu

poznania jego możliwości i potrzeb rozwojowych i na tej podstawie

wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

d) prowadzenie i dokumentowanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki

w szkole podstawowej, tzw. diagnozy przedszkolnej,

e) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno- wyrównawcze,

zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych,

f) organizowanie we współpracy ze specjalistami konsultacji, porad, szkoleń

i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, religijnej i językowej. Przedszkole organizuje:

1. zajęcia w języku polskim,

2. wprowadza treści związane z historią, kulturą, tradycją i przyrodą naszego

kraju i regionu,

5. Przedszkole organizuje warunki do nauki języków obcych.

6. Przedszkole realizuje innowacje pedagogiczne.

§ 5

 1. Przedszkole zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

1) dobrem dziecka,

2) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia,

rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb rozwojowych i środowiskowych, priorytetów przedszkola z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i możliwości placówki.

 1. Poszukiwania, działania innowacyjne i eksperymentalne są istotną cechą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu, wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.

 1. Nauczyciel jest animatorem działań pomagających dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Wspiera wychowanków w ich rozwoju.

 1. Działalność przedszkola ma charakter otwarty, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i doboru programów, a zatem metod pracy i środków dydaktycznych, czyniąc współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny wszystkich jego uczestników – nauczycieli, dzieci i rodziców.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 6

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców.

§ 7

Do kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczną przedszkola;

 2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;

 3. opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz regulaminach o charakterze wewnętrznym;

 4. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;

 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli między innymi poprzez nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczej;

 6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich według zasad określonych w odrębnych przepisach;

 7. dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

 8. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci (np. zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia, porady i konsultacje) zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola, we współpracy z:

  a) rodzicami,

  b) nauczycielami,

  c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami

  specjalistycznymi,

  d) innymi instytucjami, podmiotami, placówkami.

 9. organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej (w tym specjalistycznej) niezwłocznie po otrzymaniu opinii i zgodnie z obowiązującą w przedszkolu „Procedurą organizacji form pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Lipami”;

 10. kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, jak również wstrzymywanie uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa oświatowego;

 11. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych, ustalanie dodatkowych stanowisk zgodnie z potrzebami przedszkola oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawie nagród dla nauczycieli;

 12. współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola;

 13. dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;

 14. decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu;

 15. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;

 16. ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej;

 17. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami;

 18. informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

 19. podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego.

 20. zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom przedszkola;

 21. ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz delegowanie uprawnień innym pracownikom przedszkola na czas nieobecności dyrektora;

§ 8

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) opracowanie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być

sprzeczny ze statutem przedszkola;

2) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo– dydaktyczno- wychowawczej

uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych;

2. Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) wydaje opinie na prośbę dyrektora przedszkola;

2) opiniuje przydział nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

3) wnioskuje do dyrektora przedszkola w sprawie wprowadzania zmian w

niniejszym statucie.

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do

nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego

rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką

jakość pracy i dobre imię placówki.

§ 9

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, wybranych przez ogół rodziców na zebraniach grupowych.

 1. Rada Rodziców:

1) pomaga w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola;

2) pozyskuje rodziców do współpracy i współudziału w realizacji zadań

opiekuńczych i wychowawczych placówki;

3) organizuje i propaguje akcje społeczno – użyteczne organizowane na

potrzeby przedszkola oraz akcje charytatywne;

4) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej

w rodzinie, przedszkolu, w środowisku;

5) gromadzi własne fundusze pochodzących z darowizn rodziców oraz

podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków

finansowych na rzecz przedszkola;

6) finansowanie z własnych środków: zakup materiałów plastycznych,

uroczystości, imprezy, upominki dla dzieci, wycieczki i inne atrakcje

kulturalne i oświatowe oraz dofinansowuje pomoce dydaktyczne i

wyposażenie przedszkola zgodnie z ustalonym rocznym planem finansowym;

7. opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

sprzeczny ze statutem przedszkola;

8) występuje do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw

dotyczących placówki;

9) popularyzuje działania przedszkola w środowisku.


§ 10

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 11

 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku.

 1. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 1. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.

 1. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

§ 12

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

 2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.

 3. Przewiduje się możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji.
  Coroczny wakacyjny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola i podaje do wiadomości rodziców.

 1. W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki.

 

§ 13

 1. Godzina zajęć dla nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3- 4 lat około 15–20 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat 25–30 minut.

§ 14

 1. Praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
  a) nie krócej niż 5 godzin dziennie,
  b) od poniedziałku do piątku,
  c) w godzinach od 6
  00 do 1700,
  d) przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.

 3. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

§ 15

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.

 2. Wyjątek stanowi nauka języka obcego oraz zajęcia rytmiczne, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z profilu przedszkola.

 3. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

 4. W przedszkolu, na życzenie rodziców organizuje się naukę religii. Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 5. Nieuczestniczenie w zajęciach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w katechizacji pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

 1. Przedszkole może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

 2. Przedszkole może współpracować z innymi placówkami i instytucjami kulturalno- oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno- kulturalnych.

 1. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci w wieku 2–9 lat, zarówno zapisanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny, jak również dzieci spoza placówki oraz do ich rodziców.

 1. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowane w czasie pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.

 2. Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.

§ 16

 1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

 1. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

§ 17

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech posiłków dziennie:

 1. I śniadania

 2. II śniadania

 3. obiadu

 4. podwieczorku.

§ 18

 1. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu przestrzega się proporcji zagospodarowania czasu dzieciom w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

 1. 2 sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 2. toalety dla dzieci i dorosłych,

 1. dwie szatnie dla dzieci,

 1. kuchnię i zaplecze kuchenne,

 1. pomieszczenia administracyjne,

 1. pomieszczenia socjalne,

ROZDZIAŁ 5
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 20

 1. Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

 1. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno- prawną.

 1. Prawa i obowiązki, a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

§ 21

 1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

 1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów

o charakterze wewnętrznym;

2) znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

w zakresie I etapu edukacyjnego;

3) planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną,

w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do

stosowania przez Radę Pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego;

4) dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom;

5) otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając

jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania,

utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

6) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały

czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę

wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;

7) opracowywać indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju

każdego dziecka i realizować go w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki

w szkole podstawowej;

8) opracować i realizować indywidualny plan działań wspierających rozwój

dziecka uzdolnionego;

9) niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o konieczności objęcia

dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z „ Procedurą

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej” obowiązującą w

przedszkolu;

10) uczestniczyć (w razie potrzeby) w procesie planowania i realizacji

określonych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola;

12) współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu

intensyfikowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego

dziecka oraz realizacji przez niego jego praw i obowiązków określonych

w Konwencji Praw Dziecka;

13) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo

w szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza placówką;

14) stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody

pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesu wychowawczo-

dydaktycznego;

15) rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną, zgodnie

z obowiązującymi w przedszkolu zasadami;

16) wykonywać polecenia dyrektora i osoby upoważnionej przez dyrektora do

realizacji określonych zadań;

17) rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie

obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis

przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań,

jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową

organizacją pracy przedszkola.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1) dokształcania i doskonalenia zawodowego;

2) bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez

przedszkole;

3) realizacji ścieżki awansu zawodowego;

4) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

oświatowego;

5) korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy

z dziećmi;

6) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu dostępnych

w placówce;

7) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady

Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji;

8) wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji

własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

oświatowego.

§ 22

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi to:

 1. Znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów

  o charakterze wewnętrznym.

 1. Dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola.

 1. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola.

 1. Współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 1. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ 6
Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola


§ 23

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania dydaktyczno- wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. Formy współdziałania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli:

1)zebrania ogólne i grupowe,

2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

3) zajęcia otwarte,

4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.

4) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności

artystycznych dzieci,

5) warsztaty dla rodziców,

6) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,

7) gazetki informacyjne dla rodziców,

8) wycieczki,

9) spotkania integracyjne, festyny,

10) inne formy, stosowane w pedagogice.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

2)wychowywania dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci

oraz pozycji społecznej czy materialnej;

3) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania

przedszkolnego oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

podstawowej;

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka,

postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw

społecznych;

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

opinii na temat pracy przedszkola;

6) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz

realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje

pedagogiczne);

7) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności

wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej

z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

9) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych,

imprez, wycieczek, spacerów, wyjazdów do kina, teatru i innych;

10) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw

i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;

11) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz

dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej

przedszkola;

12) udziału w pracach Rady Rodziców;

13) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw

nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego

ubezpieczenia;

14) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy

dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej

przedszkola;

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich

dotyczących;

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi

indywidualnego rozwoju;

3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze

dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu i (w jego przypadku)

usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad

trzy dni;

4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie

upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne

bezpieczeństwo, (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer

dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa

u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona

zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze

dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez

upoważnioną przez siebie osobę);

5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również

przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub

oświadczenie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do

przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki

podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel,

katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie

psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej

ponad pięć dni;

6) odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od

pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym

samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach

przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników

przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na

inne dzieci;

7) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych

u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi

niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne;

8) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola

i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz

wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

9) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania,

telefonu kontaktowego;

10) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

11) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane

zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno- prawną zawartą

z dyrektorem przedszkola;

12) respektować uchwały Rady Pedagogicznej i postanowienia Rady Rodziców

podjęte w ramach ich kompetencji;

13) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku

komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt

na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz

przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”;

14) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić

koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania,

w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty

opiekuńczej placówki;

15) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 24

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 1. Dzieci w wieku 5 i 6 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

 1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

  a w szczególności mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-

dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;

2) akceptacji takim, jaki jest;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy

zaniedbania ze strony dorosłych,

4) poszanowania godności i własności osobistej;

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym

pomocy;

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym

i wychowawczym;

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym

otoczenia;

10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi

i dotkliwymi zdarzeniami.

 1. Do obowiązków dziecka należy:

1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych

i obowiązujących w grupie przedszkolnej;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;

3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza

wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród

przedszkolny);

4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;

5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego

w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek

pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;

6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do

wszystkich pracowników przedszkola.

§ 25

 1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

 2. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem przedszkola w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobytu dziecka w warunkach przedszkolnych.

 1. Decyzja dyrektora jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców jak i pracowników przedszkola.

 1. Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.

ROZDZIAŁ 7
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 26

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych. Umowę zawierają strony, tj. rodzice (prawni opiekunowie) lub jeden z rodziców dziecka (prawny opiekun) z dyrektorem przedszkola po złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej pełne dane osobowe dziecka i rodziców (prawnych opiekunów), podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego).

 2. Jeżeli liczba kandydatów jest większa od ilości wolnych miejsc o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia. Pozostali kandydaci zapisani są na listę rezerwową. Rekrutacji z listy rezerwowej w miarę wolnych miejsc dokonuje dyrektor przedszkola.

 1. Okres rekrutacyjny w przedszkolu podzielony jest na dwa etapy:

 1. pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których rodzice / prawni opiekunowie, w wyznaczonym przez dyrektora terminie złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy,

 1. drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice / prawni opiekunowie w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.

 1. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

 1. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 26.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

 1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

§ 27

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:

1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu;

2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat

obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie

i zawartej umowie cywilno – prawnej;

3) zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka,

mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy

i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;

4) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych

dzieci.

 1. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 26.1 niniejszego statutu.

 1. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

 1. Od decyzji dyrektora służy rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.

ROZDZIAŁ 8
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności


§ 28

 1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

1) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola;

2) dotacji Gminy Unisław w wysokości 75% dofinansowania na każde dziecko

uczęszczające do przedszkola publicznego, działającego na terenie Gminy

Unisław;

3) dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczny przyjętych dzieci

zamieszkujących gminy ościenne;

4) opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty

opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;

5) darowizn;

6) opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia;

7) innych źródeł, takich jak np. środki unijne, festyny, kiermasze, zbiórki

surowców wtórnych.

 1. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.


§ 29

 1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

1) czesnego;

2) opłat za wyżywienie;

3) opłat za zajęcia dodatkowe;

4) opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych,

wychowawczych i rekreacyjnych.

 1. Czesne  nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;

 1. Opłaty za wyżywienie:

1) jest jednakowa dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień

nieobecności dziecka w przedszkolu.

 1. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy uiszczać do dnia 10-go każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola.

 2. Czesne oraz opłata za wyżywienie nie są płatne w okresie przerwy wakacyjnej.

 3. Opłata za zajęcia dodatkowe:

1) wybrane przez rodziców zgodnie z zainteresowaniami dzieci oraz za zajęcia

rytmiczne może być pomniejszona o 50% w przypadku nieobecności dziecka

trwającej ponad połowę miesiąca w każdym miesiącu rozliczeniowym;

2) opłata za naukę języka obcego nie jest uzależniona od frekwencji dziecka;

7. Opłatę za zajęcia dodatkowe należy uiszczać do dnia 10. każdego miesiąca

z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola;

8. Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej

i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie na terenie placówki

najpóźniej w dniu, w którym skorzystali z danej formy.

9. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do

kasy przedszkola.

10. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary

umowne w wysokości określonej w umowie cywilno- prawnej.

11. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od

terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia

pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje

7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko może być skreślone z listy

dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe


§ 30

 1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

1) zamieszczony na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli

w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

 3. Przedszkole posiada swoje logo.

 1. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Osoba prowadząca przedszkole

………………………………..

(podpis)

mgr Elżbieta Krause