REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN WYCIECZEK
I IMPREZ  TURYSTYCZNO- KRAJOBRAZOWYCH

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami” w Unisławiu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) .

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizatorem wycieczek i imprez jest Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami” w Unisławiu przy współpracy z Radą Pedagogiczną i z rodzicami.

2. W prowadzeniu tej działalności przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których przedmiotem działalności statutowej jest krajoznawstwo i turystyka.

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań 
i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
i umiejętności.

§ 2

1. Cele działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki:
a). Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii 
b) Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego 
c) Wspomaganie rodziny w procesie wychowania
d) Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 
umiejętności korzystania z zasobów przyrody
e) Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
f) Poprawnie stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych 
ekologicznie
g) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.
h) Nauka współdziałania , współpracy, uczynności, wspólnego radzenia sobie z trudnościami
i) Integracja uczestników wycieczki

2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
a) Spacery i krótkie wycieczki – inicjowane i realizowane przez nauczycielki 
w celu uzupełnienia programu nauczania
b) Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od 
uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
c).Imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu 

3. Uczestnikami wycieczek są:
a) dzieci wszystkich grup wiekowych 
b) opiekunowie.

5. Koszt wycieczki pokrywają rodzice po wyrażeniu zgody.

§ 3

1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym – winna być dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzania obiektów, harmonogramu i regulaminu. 

2. Przedszkole organizujące wycieczkę lub imprezę zobowiązane jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom;
a) wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola – 1 osoba pełnoletnia do 10 dzieci,
b) wyjazdy z dziećmi poza teren miejscowości – 1 osoba pełnoletnia do 10 dzieci

3. Uczestnicy wycieczki, imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Program spaceru lub wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz oświadczenie

w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisana przez każdego opiekuna zawiera karta wycieczki stanowiąca

załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Organizując spacery i wycieczki:
a) Zapoznajemy wychowanków z miejscem i celem wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
b) Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
c) Przestrzegamy normy kulturalnego zgodnego z okolicznościami zachowania się;
d) Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które mają wpływ na doznania psychiczne i estetyczne uczestników;
e) Dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
f) Zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze;
g) Upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku;

§ 4
ZADANIA DYREKTORA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki czy imprezy.
2. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki, imprezy spośród pracowników pedagogicznych przedszkola

posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami.
3. Dyrektor kontroluje organizację wycieczek oraz obowiązującą dokumentację oraz współpracuje z rodzicami

w zakresie finansowania wycieczek.
4. Zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczki.

§ 5
ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania. 
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Organizuje transport i wyżywienie dla uczestników.
8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
10. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
11. W trakcie kontroli podczas wycieczki kierownik zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
a) wypełnioną oraz podpisaną przez dyrektora kartę wycieczki,
b) listę uczestników wraz ze zgodą rodziców,
c) polisę ubezpieczeniową,
d) dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji przez kierownika (zaświadczenie z kursu).


§ 6
ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, inna pełnoletnia osoba. 
2. Opiekun w szczególności:
a) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
b) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki; 
c) Sprawuje nadzór na przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
d) Odpowiada za nieprawidłowe zachowania wychowanków podczas wycieczki;
e) Kontroluje czy dzieci nie zabierają na wycieczkę żadnych przyniesionych 
z domu artykułów spożywczych;
f) Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych wychowankom;
g) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

§ 7
ZADANIA WYCHOWANKÓW – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Nie zabierają żadnych przyniesionych z domu artykułów spożywczych (również napojów).
4. Rodzice i wychowankowie sygnalizują stosunkowo wcześnie wszelkie potrzeby
i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
5. Wychowankowie reagują na umówione sygnały. 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form wycieczek organizowanych w Przedszkolu Niepublicznym „Pod Lipami” w Unisławiu
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WYCIECZEK

Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami”

w Unisławiu

KARTA WYCIECZKI

Wzór oparty na załączniku do Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki opublikowano: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin ………………………………………………………………… ilość dni ……………………. klasa/grupa ……………………

Liczba uczestników…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kierownik (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba opiekunów ……………………………………………………………………………………………………………………………

Środek lokomocji ……………………………………………………………………………………………………………………………. OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieŜy. Opiekunowie wycieczki (imprezy) (imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy) …………………………………………………………… ……………………………………………………………

(podpis) …………………………………………………………… ……………………………………………………………

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego

Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny …………………………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYCIECZEK

Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami” w Unisławiu


HARMONOGRAM WYCIECZKI 

Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Godz. powrotu

Zatwierdzam

…………………………………………………..
Podpis dyrektora przedszkola

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU WYCIECZEK

Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami” w Unisławiu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………….. 

w wycieczce przedszkolnej do: ……………………………………….……………………………………………...

która odbędzie się w dniu ……………………………… organizowanej przez Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipami”

w Unisławiu.

2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem

i rozwiązaniem wycieczki a domem.

3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w wycieczce.

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami

chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie

trwania wycieczki.

5. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

podpis rodzica / opiekuna prawnego

Unisław, dnia …………………….

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU WYCIECZEK
Przedszkola Niepublicznego „Pod Lipami” w Unisławiu


LISTA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE
Grupa…………. 
Wycieczka do……………………………………………. w terminie……………………..

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Telefon kontaktowy Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.